Πίνακας (Α) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      01-10-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16/TE16, ΠΕ18.01, ΠΕ18.29, ΠΕ18.41, ΠΕ19/ΠΕ20, ΠΕ33
      25-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18 (εκτός ΠΕ18.01), ΠΕ32, ΠΕ34, ΤΕ01, ΔΕ01
      21-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      13-09-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      01-10-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16/TE16, ΠΕ18.01, ΠΕ18.29, ΠΕ18.41, ΠΕ19/ΠΕ20, ΠΕ33
      25-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18 (εκτός ΠΕ18.01), ΠΕ32, ΠΕ34, ΤΕ01, ΔΕ01
      21-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      13-09-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      01-10-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16/TE16, ΠΕ18.01, ΠΕ18.29, ΠΕ18.41, ΠΕ19/ΠΕ20, ΠΕ33
      25-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18 (εκτός ΠΕ18.01), ΠΕ32, ΠΕ34, ΤΕ01, ΔΕ01
      21-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      13-09-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      01-10-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16/TE16, ΠΕ18.01, ΠΕ18.29, ΠΕ18.41, ΠΕ19/ΠΕ20, ΠΕ33
      25-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18 (εκτός ΠΕ18.01), ΠΕ32, ΠΕ34, ΤΕ01, ΔΕ01
      21-09-2012: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      13-09-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.