Ενιαίος Πίνακας(B) αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70
Δάσκαλοι - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή