Ενιαίος Πίνακας(A) αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με ταυτόχρονη γνώση της Braille και της Νοηματικής γλώσσας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ02.00
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.01.50
ΦΥΣΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.02.50
ΧΗΜΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.04.50
ΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.05.50
ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή