Ενιαίος Πίνακας(A) αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ70
Δάσκαλοι - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή