Πίνακας (Α) Κατάταξης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ

Πίνακας A' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      23-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010

Πίνακας A' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      23-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010

Πίνακας A' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      23-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010

Πίνακας A' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      23-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010