Πίνακας (B) Κατάταξης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010
      08-02-2011: Εικαστικά
      30-03-2011: Αθλητισμός, Νέες Τεχνολογίες

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      21-12-2010