Πίνακας (B) Κατάταξης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      15-11-2011.
      08-11-2011.
      31-10-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      15-11-2011.
      08-11-2011.
      31-10-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      15-11-2011.
      08-11-2011.
      31-10-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας B' Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      15-11-2011.
      08-11-2011.
      31-10-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.