ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Οι επιμέρους Πίνακες είναι διαθέσιμοι σε δύο ισοδύναμες μορφές:
  • Απλή HTML
  • Τα ίδια δεδομένα σε συμπιεσμένη μορφή (μεταφέρονται γρηγορότερα αλλά δεν είναι συμβατά με όλους τους browsers)
  • Πίνακες Α και Β σε απλή HTML
  • Πίνακες Α και Β σε συμπιεσμένη μορφή
  • Πίνακας Γ σε απλή HTML
  • Πίνακας Γ σε συμπιεσμένη μορφή