Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων μηδενικής προϋπηρεσίας. Ομάδα:ΔΕ01.07

Περιφέρειες:
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή