Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων μηδενικής προϋπηρεσίας. Ομάδα:ΔΕ01.14

Περιφέρειες:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή