Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων μηδενικής προϋπηρεσίας. Ομάδα:ΠΕ18.22

Περιφέρειες:
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή