Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων. Ομάδα:ΤΕ01.08

Περιφέρειες:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή