Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων. Ομάδα:ΤΕ01.22

Περιφέρειες:
ΑΤΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή