Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων μηδενικής προϋπηρεσίας. Ομάδα:ΤΕ01.31

Περιφέρειες:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΚΡΗΤΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή