Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων μηδενικής προϋπηρεσίας. Ομάδα:ΤΕ01.34

Περιφέρειες:
ΗΠΕΙΡΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή