Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων μηδενικής προϋπηρεσίας. Ομάδα:ΤΕ01.35

Περιφέρειες:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή