Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων. Ομάδα:ΤΕ01.36

Περιφέρειες:
ΑΤΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΗΠΕΙΡΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή