Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ01.00
ΠΕ02.00
ΠΕ03.00
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.01
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.02
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.03
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.04
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.05
ΠΕ05.00
ΠΕ06.00
ΠΕ07.00
ΠΕ08.00
ΠΕ09.00
ΠΕ10.00
ΠΕ11.00
ΠΕ12.01
ΠΕ12.04
ΠΕ12.05
ΠΕ12.08
ΠΕ12.13
ΠΕ13.00
ΠΕ14.01
ΠΕ14.04
ΠΕ15.00
ΠΕ16.01
ΤΕ16.00
ΠΕ17.01
ΠΕ17.02
ΠΕ17.03
ΠΕ17.04
ΠΕ18.01
ΠΕ18.02
ΠΕ18.04
ΠΕ18.07
ΠΕ18.08
ΠΕ18.09
ΠΕ18.10
ΠΕ18.12
ΠΕ18.18
ΠΕ18.20
ΠΕ18.21
ΠΕ18.22
ΠΕ18.23
ΠΕ18.24
ΠΕ18.29
ΠΕ18.31
ΠΕ18.33
ΠΕ18.36
ΠΕ18.37
ΠΕ18.38
ΠΕ18.41
ΠΕ19.00
ΠΕ32.00
ΠΕ33.00
ΤE01.29
ΤΕ01.01
ΤΕ01.02
ΤΕ01.03
ΤΕ01.04
ΤΕ01.05
ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
ΤΕ01.08
ΤΕ01.09
ΤΕ01.10
ΤΕ01.11
ΤΕ01.12
ΤΕ01.13
ΤΕ01.19
ΤΕ01.20
ΤΕ01.22
ΤΕ01.25
ΤΕ01.26
ΤΕ01.27
ΤΕ01.28
ΤΕ01.30
ΤΕ01.31
ΤΕ01.32
ΤΕ01.33
ΤΕ01.34
ΤΕ01.35
ΤΕ01.36
ΔΕ01.01
ΔΕ01.02
ΔΕ01.04
ΔΕ01.05
ΔΕ01.07
ΔΕ01.08
ΔΕ01.10
ΔΕ01.11
ΔΕ01.12
ΔΕ01.13
ΔΕ01.14
ΔΕ01.15
ΔΕ01.16
ΔΕ01.17