Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων. Ομάδα:ΔΕ01.13

Περιφέρειες:
ΑΤΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή