Ενιαίος Πίνακας(A) ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ01.00
ΠΕ02.00
ΠΕ03.00
ΠΕ04.01
ΠΕ04.02
ΠΕ04.05
ΠΕ06.00
ΠΕ08.00
ΠΕ09.00
ΠΕ10.00
ΠΕ11.00
ΠΕ13.00
ΠΕ14.04
ΠΕ16.01
ΤΕ16.00
ΠΕ17.03
ΠΕ17.04
ΠΕ18.01
ΠΕ18.02
ΠΕ18.03
ΠΕ18.11
ΠΕ18.25
ΠΕ18.26
ΠΕ18.35
ΠΕ18.36
ΠΕ18.39
ΠΕ19.00
ΠΕ32.00
ΤΕ01.04
ΤΕ01.13
ΤΕ01.19
ΤΕ01.20