Ενιαίος Πίνακας(B) ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ01.00
ΠΕ02.00
ΠΕ03.00
ΠΕ04.01
ΠΕ04.02
ΠΕ04.04
ΠΕ05.00
ΠΕ06.00
ΠΕ07.00
ΠΕ08.00
ΠΕ09.00
ΠΕ10.00
ΠΕ11.00
ΠΕ13.00
ΠΕ14.04
ΠΕ16.01
ΤΕ16.00
ΠΕ17.02
ΠΕ17.03
ΠΕ17.04
ΠΕ18.02
ΠΕ18.08
ΠΕ18.09
ΠΕ18.11
ΠΕ18.12
ΠΕ18.13
ΠΕ18.15
ΠΕ18.16
ΠΕ18.17
ΠΕ18.20
ΠΕ18.26
ΠΕ18.27
ΠΕ18.30
ΠΕ18.35
ΠΕ18.36
ΠΕ18.38
ΠΕ18.40
ΠΕ19.00
ΠΕ32.00
ΠΕ33.00
ΤΕ01.02
ΤΕ01.12
ΤΕ01.33
ΤΕ01.37