Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α), βάσει της εγκυκλίου 151295/Δ2/30-11-2010.