Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α)